Εταιρικό Προφίλ

Η Εθνική Τράπεζα, με 180 χρόνια παρουσίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία και συμβάλλει στον αναπτυξιακό της μετασχηματισμό.

Προτεραιότητα για την Τράπεζα αποτελεί η αναβάθμιση του τεχνολογικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει τη νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα μέσα από το Πρόγραμμα “NBG Business Seeds”, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Παράλληλα, επιβραβεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση σύνθετων επιχειρηματικών σχεδίων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας μέσω του ετήσιου “Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας”.

 

Corporate Profile

NBG has played a key role in the economic and social life of Greece for 180 years, serving as a pillar of stability for the economy and making a noteworthy contribution to the country’s growth trajectory. 

The Bank is committed to assisting in the upgrade of the country’s technology and growth model. To this end, it supports young and innovative entrepreneurship through the “NBG Business Seeds Program”, which includes actions that aim at showcasing innovative ideas and projects, training and mentoring teams, and providing infrastructures, networking and financing. In parallel, it rewards and supports the realization of outstanding business plans in high-tech sectors, through its annual “Innovation & Technology Competition”.

Newsletter

Sign up to our newsletter